Settlement at Wika

Ang mga organisasyon sa buong Toronto North ay nagtutulungan upang lumikha ng mga komunidad kung saan ang mga bagong dating ay malugod na tinatanggap at mabilis na konektado sa mga mapagkukunan at serbisyo na kailangan nila upang malampasan ang mga hadlang sa pagsasama.

Mga pangunahing isyu na nakikita natin

1

Wika at Ingles bilang Pangalawang Wika

Ang mga suporta sa pag-aaral ng wika ay kadalasang hindi naa-access ng mga bagong dating na nakakaranas ng maraming hadlang, tulad ng mga nauugnay sa pangangalaga sa mga bata, mga kapansanan, at kalusugan.

2

Pabahay

Ang paghahanap ng pabahay ay lalong nagiging mahirap para sa mga bagong dating, na marami ang nananatili sa pansamantalang pabahay o mga emergency shelter. Ang angkop at abot-kayang pabahay ay nagiging mas hindi naa-access.

3

System Navigation

Maraming mga bagong dating ang nahihirapang mag-navigate sa kumplikadong imprastraktura ng tulong panlipunan at mga serbisyo sa pag-access ng Toronto. Dahil ang wika at kadaliang kumilos ay isang hadlang, ang mga bagong dating ay madalas na humingi ng suporta upang ma-access ang napapanahong suporta sa lipunan.

4

Equity

Maraming mga bagong dating ang nahuhulog sa mga bitak ng umiiral na imprastraktura ng serbisyo dahil sa mga partikular na hadlang tulad ng kakulangan ng access sa mga serbisyo sa pag-aaral ng ESL at sa mga serbisyo ng Francophone. Ang iba ay nakakaranas ng mga karagdagang hadlang na nauugnay sa edad, lahi, o pagkakakilanlan ng LGBTQIA+.

5

Kultura ng Canada

Maraming mga bagong dating ang nahihirapan sa isang kultural na agwat sa pagitan ng Canada at ng kanilang bansang pinagmulan. Ang mga pagkakataon upang mapahusay ang mga relasyon sa pagitan ng mga bagong dating at mga ipinanganak sa Canada ay kadalasang kulang.

ALAM MO BA?

Sa Toronto North, ang pinakakaraniwang mga unang wika sa mga bagong dating ay Mandarin, Farsi, Tagalog, at Cantonese.

Mga Pangunahing Lugar ng Aksyon

Koordinasyon ng Serbisyo

Tukuyin ang mga puwang sa probisyon ng serbisyo para sa mga bagong dating at pangasiwaan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga service provider tulad ng mga nag-aalok ng pananampalataya, Francophone, at mga nakatataas na serbisyo.


Pananaliksik at Adbokasiya

Tukuyin ang mga mapagkukunan at mga puwang sa serbisyo para sa mga bagong dating, kabilang ang mga nauugnay sa pabahay, mga nakatatanda, mga indibidwal na LGBTQIA+, at mga indibidwal na Francophone.


Pagbabahaginan ng Kaalaman

Tukuyin at ibahagi ang pinakamahuhusay na kagawian para mapaunlad ang mga komunidad na nakakatanggap.


Pagbuo ng Kapasidad

Pangasiwaan ang mga koneksyon sa pagitan ng mga organisasyon ng tagapagbigay ng serbisyo at iba pang mga stakeholder, at maghanap ng mga landas upang suportahan ang pantay na paghahatid ng serbisyo.


Pagbabago ng Sistema

Ipaalam ang pagbabago ng patakaran at mga sistema sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga lokal at rehiyonal na pag-uusap sa mga pagbabago sa pag-access sa paghahatid ng serbisyo.

Makipag-ugnayan sa amin

Isabella Yan – Coordinator, Settlement at Wika
isabella@torontonorthlip.ca
416-494-7978 x 425

Lumaktaw sa nilalaman