Kalusugan at Kagalingan

Ang mga service provider ng Toronto North ay sumusuporta at nagpapaalam sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan na maging holistic, tumutugon, sensitibo sa kultura, at umaayon sa mga natatanging hadlang na kinakaharap ng mga bagong dating.

Mga pangunahing isyu

1

System Navigation

Para sa marami, ang pag-navigate sa sistemang pangkalusugan ng Ontario ay isang administratibo, lingguwistika, at heyograpikong hamon. Ito ay lalong mahirap para sa mga naghahanap ng tulong sa ngalan ng mga miyembro ng pamilya na maaaring mga nakatatanda o mga bata.

2

Kalusugang pangkaisipan

Ang paghihiwalay, stress, at trauma ay hindi katumbas ng epekto sa mga bagong dating na komunidad. Ang mga isyung ito ay pinalala ng stigma, kawalan ng access sa impormasyon, at mga agwat sa wika, at lalo na mapaghamong para sa mga may kumplikadong pangangailangan sa kalusugan.

3

Pangangalaga na Naaangkop sa Kultura

Ang mga bagong dating ay kadalasang nakakaramdam ng agwat sa pagitan ng mga karanasan sa pangangalagang pangkalusugan sa Canada at ng kanilang mga bansang pinagmulan. Ang pagbuo ng pag-unawa para sa parehong mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga bagong dating ay magdaragdag sa bisa ng pagbibigay ng serbisyo.

4

Kalusugan na Kaugnay ng Kasarian

Maraming mga bagong dating ang nakakaranas ng mga hamon sa kalusugan na partikular sa kasarian. Ang mga service provider ay may natatanging responsibilidad na sensitibong tugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa karahasan sa tahanan, HIV/AIDS, mga tungkulin sa kasarian, kalusugang sekswal, dynamics ng pamilya, at mga indibidwal na kinikilala bilang LGBTQIA+.

5

Mga Social Determinant ng Kalusugan

Ang kalusugan ng mga indibidwal at pamilya ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang salik sa lipunan at ekonomiya. Nauunawaan namin na ang pagkamit ng mabuting kalusugan ay nangangailangan na isama ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang kanilang mga serbisyo sa loob ng mas malawak na hanay ng mga suportang panlipunan, lalo na ang pagkain at tirahan.

ALAM MO BA?

Mahigit sa kalahati ng populasyon ng Toronto North ay nagmula sa labas ng Canada, na ginagawa itong isang napaka-magkakaibang kultura na rehiyon.

Mga Pangunahing Lugar ng Aksyon

Koordinasyon ng Serbisyo

Pahusayin ang mga cross-agency na referral gayundin ang pag-aalok ng impormasyon at mga pagkakataon sa koneksyon para sa mga miyembro, healthcare provider, at mga grassroots na organisasyon.


Pananaliksik at Adbokasiya

Tukuyin ang mga puwang sa kasalukuyang probisyon ng serbisyo at suportahan ang mga kasalukuyang network na nakikibahagi sa adbokasiya.


Pagbabahaginan ng Kaalaman

Magbahagi at bumuo ng mga mapagkukunan upang mabigyan ang mga ahensya ng komprehensibo at napapanahon na impormasyon sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.


Pagbuo ng Kapasidad

Palakihin ang kakayahan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na magbigay ng mga serbisyong panlahat at angkop sa kultura sa mga bagong dating. Dapat bigyan ng pansin ang maraming hadlang sa pag-access sa serbisyo na nararanasan ng maraming indibidwal, tulad ng mga may kapansanan, nakakaranas ng mga alalahanin sa kalusugan ng isip, nakilala bilang LGBTQIA+, mayroon o kasalukuyang nakakaranas ng karahasan sa tahanan, o mga bagong dating na walang insurance.


Pagbabago ng Sistema

Manatiling pinagsama sa mga network at tumuon sa mga sistematikong isyu upang suportahan ang isang istraktura na maaaring magbigay-alam sa patakaran at pagbabago ng mga sistema.

Makipag-ugnayan sa amin

Misha Hossain – Coordinator ng Kalusugan at Kagalingan
misha@torontonorthlip.ca
416-424-2900 ext. 2206

Lumaktaw sa nilalaman