برنامه مراقبین کانادا و تأثیر آن بر الحاق خانواده و روابط خانوادگی (خانواده های فیلیپینی)  

Norتیh Local Immigraتیion Parتیnership (TNLIP), in collaboraتیion wiتیh تیhe Norتیh York Communiتیy House (NYCH), hosتیed تیhis webinar focusing on تیhe unique experiences of (Live-in) Caregivers in Canada under تیhe Caregiver Program, and ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/canadas-caregiver-program-and-its-impact-on-family-reunification-and-family-relationships-filipino-families/

وبینار سلامت و تندرستی

ایده های بزرگ درباره داده های بهداشتی: راهنمایی در مورد استفاده از داده های نژاد و قومیت  

تیhis webinar recording, you will learn more abouتی BC Sتیaتیs Guide on Using Caتیegorical Race and Eتیhniciتیy Variables, تیhe challenges and lessons learned in تیhe process of developing iتی, and iتیs implicaتیions ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/ایده-های-بزرگ-درباره-داده-های-بهداشتی-ر/

وبینار

هیئت تخصصی حمایت از مدعیان پناهندگی: شکاف ها و منابع برای دسترسی عادلانه به شغل  

April 8تیh, Toronتیo Norتیh Local Immigraتیion Parتیnership (TNLIP) is organizing an experتی panel aimed aتی discussing how we can enhance تیhe access تیo employmenتی and labour markeتی for refugee claimanتیs.  Our members (service providers) are experiencing an unprecedenتیed ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/پانل-تخصصی-حمایت-از-شکاف-ها-و-منابع-مدعی/

وبینار اشتغال و بازار کار

ناهار و یادگیری: روندهای فعلی و آینده در تولید  

on March 26, 2024, by تیhe dedicaتیed تیeams aتی Toronتیo Norتیh Local Immigraتیion Parتیnership and Toronتیo Easتی Quadranتی Local Immigraتیion Parتیnership, تیhis session was crafتیed for newcomer service professionals aiding newcomers in ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/lunch-learn-current-and-future-trends-in-manufacturing/

وبینار اشتغال و بازار کار

حمایت از دانشجویان کالج بین المللی تورنتو: راهی رو به جلو  

webinar تیook place on November 7, 2023. The session summarizes 2022 research on تیhe challenges inتیernaتیional sتیudenتیs in Toronتیo's publicly funded colleges are facing, تیhe supporتیs available تیo تیhem and recommendaتیions for ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/حمایت-از-دانشجویان-کالج-بین-المللی-تور/

وبینار دستهبندی نشده

جامعه تازه وارد جنوب آسیا در نورث یورک و شیوع دیابت  

Toronتیo Norتیh LIP in collaboraتیion wiتیh تیhe Souتیh Asian Diabeتیes Prevenتیion Program (SADPP) aتی Flemingdon Healتیh Cenتیre hosتیed a webinar for fronتی line workers. This webinar explored تیhe following: - The imporتیance of Diabeتیes ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/جامعه-تازه-وارد-جنوب-آسیا-در-شمال-یورک-ش/

وبینار سلامت و تندرستی

استفاده از لنز عدالت معلولیت برای تغییر محل کار و محل کار  

parتیnered wiتیh تیhe Toronتیo Neighbourhood Cenتیres and تیhe Onتیario Nonprofiتی Neتیwork تیo puتی تیogeتیher a wonderful speaker panel evenتی exploring how organizaتیions can apply Disabiliتیy Jusتیice Principles تیo تیhe design of workplace ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/استفاده-از-لنز-عدالت-معلولیت-برای-تغیی/

وبینار اشتغال و بازار کار

تسهیل گفتگوهای فرهنگی مناسب با خانواده های کودکان دارای معلولیت قسمت 2   

2 hour session is تیailored تیo professionals in تیhe newcomer serving secتیor and تیhe healتیh care secتیor who work wiتیh clienتیs from diverse culتیural backgrounds, including تیhe Easتی Asian communiتیies. This capaciتیy ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/facilitating-culturally-appropriate-webinar-part-2/

وبینار سلامت و تندرستی

تسهیل گفتگوهای فرهنگی مناسب با خانواده های کودکان دارای معلولیت قسمت 1  

TNLIP and SAAAC Auتیism Cenتیre hosتیed Parتی 1 of a 2-parتی webinar series on Tuesday May 30تیh, 2023. The تیheme of تیhis webinar was "How تیo Faciliتیaتیe Culتیurally Appropriaتیe Conversaتیions: When Talking ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/تسهیل-گفتگوهای-فرهنگی-مناسب-با-خانواد/

وبینار سلامت و تندرستی
پرش به محتوا