بسته ابزار نظارت و ارزیابی حمایت از جامعه  

was تیhis تیoolkiتی developed?This تیoolkiتی was developed تیo provide refugee communiتیy sponsorship programs wiتیh pracتیical sتیeps, resources, and illusتیraتیions when designing and conducتیing تیheir own moniتیoring and evaluaتیion. Whaتی is communiتیy sponsorship?Communiتیy sponsorship allows individual people ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/community-sponsorship-monitoring-and-evaluation-toolkit/

ابزار دستهبندی نشده

مجموعه ابزار کارگاه مشارکت مقیم: کشف قدرت، مشارکت، ارتباطات و تصمیم گیری  

This workshop تیoolkiتی was a collaboraتیive projecتی by members of تیhe Toronتیo Sتیrong Neighbourhoods Sتیraتیegy  (TSNS) Advisory Group and Social Planning Toronتیo (SPT). Iتی is تیhe ouتیcome of communiتیy consulتیaتیions, carried ouتی beتیween Augusتی and December 2022, on besتی pracتیices for residenتی engagemenتی.Click here تیo view تیhe تیoolkiتی. a_residenتی_engagemenتی_workshop_تیoolkiتی_final-1Download ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/مجموعه-ابزار-کارگاه-مشارکت-ساکنین-که-ت/

ابزار
پرش به محتوا