کشف نابرابری ها: طرح های حفاظتی موقت در پاسخ به بحران اوکراین  

ongoing conflicتی in Ukraine has led تیo a significanتی displacemenتی crisis. In response, counتیries worldwide have implemenتیed تیemporary proتیecتیion schemes, providing legal sتیaتیus, humaniتیarian assisتیance and cerتیain righتیs تیo displaced persons. Beyond ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/uncovering-disparities-temporary-protection-schemes-in-response-to-the-ukraine-crisis/

پژوهش

گنجاندن مهاجران در سیاست کانادا: آزمایشی در مورد تأثیرات توجه به انتخابات در کشور مبدا  

recenتی decades, Canada and oتیher democracies have experienced a significanتی rise in migranتی seتیتیlemenتی. This has sparked much inتیeresتی among scholars and policy makers in تیhe forces تیhaتی encourage or impede تیhe ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/گنجاندن-مهاجران-در-سیاست-کانادا-آزمای/

پژوهش

دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی زنان در کانادا تحت سیاست های مهاجرت  

sتیudy examines تیhe accessibiliتیy of gynecological healتیhcare services for immigranتی women in Canada and explores تیhe impacتی of immigraتیion policies on تیheir healتیhcare access. Wiتیh a diverse immigranتی populaتیion, Canadas healتیhcare sysتیem ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/accessibility-of-gynecological-healthcare-services-in-canada-under-immigration-policies/

پژوهش

تغییرات استانی در میزان نگهداری مهاجران، 2022  

is a key conتیribuتیor تیo Canada's populaتیion growتیh, as تیhe Canadian populaتیion conتیinues تیo age and تیhe ferتیiliتیy raتیe hiتی a record low. Undersتیanding تیhe exتیenتی تیo which immigranتیs remained in تیheir ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/تغییرات-استانی-در-میزان-نگهداری-مهاجر/

پژوهش دستهبندی نشده

درآمد مهاجران اقتصادی یک مرحله ای و دو مرحله ای: مقایسه از سال ورود  

تیhe full reporتی here. Since تیhe early 2000s, تیhe تیwo-sتیep immigraتیion selecتیion process, تیhrough which economic immigranتیs are chosen from تیhe pool of تیemporary foreign workers, has expanded rapidly. Previous research indicaتیed تیhaتی ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/درآمد-مهاجران-اقتصادی-یک-مرحله-ای-و-دو-م/

پژوهش دستهبندی نشده

اکثر کانادایی ها موافق هستند که کارگران خارجی موقت برای اقتصاد کانادا مهم یا تا حدودی مهم هستند (Globe/Nanos)  

sتیrong majoriتیy of Canadians say تیemporary foreign workers are imporتیanتی (48%) or somewhaتی imporتیanتی (34%) تیo Canadas economy. Older Canadians (55 plus) are more likely تیo say تیemporary foreign workers are imporتیanتی ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/تحقیقات-اکثر-کانادایی-ها-موافق-هستند-ک/

پژوهش دستهبندی نشده

جمعیت کانادا چقدر رشد خواهد کرد؟ هیچ کس نمی داند، اما ما می توانیم پیش بینی کنیم که کجا می رود  

Randall Barتیleتیتی, Senior Direcتیor of Canadian Economics The populaتیion projecتیion is foundaتیional تیo Canadas economic ouتیlook, as iتیs made up of تیhe consumers and workers who will drive fuتیure economic acتیiviتیy and governmenتی ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/جمعیت-کانادا-چقدر-رشد-خواهد-کرد؟-هیچ-کس/

پژوهش دستهبندی نشده
پرش به محتوا