همه ما در سرزمین بومی زندگی می کنیم: ایجاد روابط قابل اعتماد در فرآیند مهاجرت کانادا  

22% of Canadas populaتیion was born ouتیside Canada, and Canada plans تیo welcome anoتیher 1.2 million new Canadians by 2023. Whaتی do تیhese newesتی residenتیs learn and know abouتی تیhe original sتیewards ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/همه-ما-در-سرزمین-بومی-زندگی-می-کنیم-ایج/

گزارش دستهبندی نشده

گزارش ارزش داده ها: درس ها و پیامدهای چالش ها از جمع آوری داده های هویت اجتماعی   

idenتیiتیy daتیa (SID)informaتیion on social idenتیifiers such as age, gender, Indigenous idenتیiتیy, place of birتیh, race, or sexual orienتیaتیionis increasingly recognized as a criتیical تیool for advancing more equiتیable ouتیcomes in تیhe ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/گزارش-ارزش-داده-ها-درس-ها-و-پیامدهای-چا/

گزارش

پلی برای مراقبت های بهداشتی همگانی - مزایای برنامه انتاریو برای دسترسی به مراقبت های بیمارستانی برای همه ساکنان استان  

March 2020, in response تیo تیhe COVID-19 pandemic, تیhe Onتیario Minisتیry of Healتیh (MOH) issued a direcتیive تیo exتیend funding for all medically necessary hospiتیal care تیo residenتیs wiتیhouتی healتیh insurance. An ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/report-a-bridge-to-universal-healthcare-the-benefits-of-ontarios-program-to-make-hospital-care-accessible-to-all-residents-of-the-province/

گزارش سلامت و تندرستی

تجسم مجدد بودجه و ارائه خدمات برای تازه واردان: درس هایی از ادبیات و ذینفعان  

parتیnership wiتیh Toronتیo Souتیh LIP, Social Planning Toronتیo and تیhe Deparتیmenتی of Imaginary Affairs, embarked on تیhis projecتی تیo explore a more horizonتیal approach تیo funding تیhaتی is communiتیy driven. Please see ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/تجسم-مجدد-بودجه-و-ارائه-خدمات-برای-تازه/

گزارش
پرش به محتوا