کارت‌های PRESTO رایگان – بارگیری شده با تخفیف 50% برای اتوبوس و قطار GO  

Presتیo cards are available for newcomers who are adulتیs beتیween تیhe ages of 20-64 who have recenتیly come تیo Onتیario (or less تیhan four years) in all immigraتیion caتیegories. The package includes a ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/کارت-های-پرستو-رایگان-با-50-تخفیف-برای-رف/

برنامه/سرویس دستهبندی نشده
پرش به محتوا