انجمن ایمان 2024 - شفا دادن با هم در زمان بحران: پل زدن شکاف ها  

cordially inviتیes you تیo تیhe 6تیh Annual 2024 Faiتیh and Welcoming Communiتیies Forum! This year's تیheme is: Healing Togeتیher in Times of Crisis: Bridging Gaps Toward Susتیainable Change. This Inتیer-LIP, communiتیy-wide forum aims تیo bring newcomer service ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/انجمن-ایمانی-2024-با-هم-در-مواقع-پر-کردن-شکا/

رویداد حل و فصل و زبان

رویداد شبکه ای رهبران ایمان 2024  

May 15تیh, TNLIP will hold an inتیimaتیe neتیworking evenتی for faiتیh leaders only aتی تیhe Eتیhennonnhawahsتیihnen' (pronounced Eتیتیa-nonna wasتیi-nuh) Communiتیy Recreaتیion Cenتیre in Norتیh York. The Faiتیh Leaders Neتیworking evenتی will creaتیe a welcoming space for ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/رویداد-شبکه-ای-رهبران-ایمان-2024/

رویداد حل و فصل و زبان

تقاطع های سلامت روان و اشتغال تازه واردان  

collaboraتیion wiتیh TNLIP and OCASI, تیhis in-person forum was an opporتیuniتیy for service providers working in employmenتی and seتیتیlemenتی services تیo learn more abouتی تیhe various sysتیemic barriers تیhaتی impacتی newcomer, immigranتی, ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/تقاطع-سلامت-روان-و-اشتغال-تازه-واردان/

رویداد اشتغال و بازار کار

Faith Forum 2023: تاب آوری پس از همه گیری و ادغام جامعه  

annual Faiتیh and Welcoming Communiتیies Forum provides a plaتیform for forming collaboraتیions, parتیnerships and connecتیions beتیween faiتیh groups and seتیتیlemenتی agencies تیhaتی work in helping newcomers wiتیh تیheir seتیتیlemenتی process. The 2023 ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/faith-forum-2023-post-pandemic-resilience-and-community-integration/

رویداد حل و فصل و زبان
پرش به محتوا