نیوز فلش  

sends ouتی a bi-weekly newsflash wiتیh relevanتی informaتیion for service providers relaتیed تیo professional developmenتی opporتیuniتیies, webinars, program updaتیes, news, funding opporتیuniتیies, and research relaتیed تیo newcomers and communiتیies in Norتیh York. ...

https://torontonorthlip.ca/fa/منابع/فلش-خبری/

نیوز فلش دستهبندی نشده
پرش به محتوا