مشارکت مهاجرتی تورنتو شمال

مشارکت مهاجرت محلی تورنتو شمال

افزایش تجارب اسکان و اشتغال افراد تازه وارد در جامعه تورنتو شمال از سال 2012.

حوزه های تمرکز

TNLIP شورای مشارکت چندبخشی خود (PC) را در سال 2012 تشکیل داد و سه ستون اصلی تمرکز خود را ایجاد کرد: سلامت و رفاه، اشتغال و بازار کار، و اسکان، زبان و ادغام. هر حوزه تمرکز یک گروه اقدام اختصاصی دارد.

برنامه NewTO اینجاست و برای دانلود موجود است! از این برنامه برای یافتن مسکن، خدمات زبان، ارتباطات اجتماعی، آموزش، بهداشت و کمک به کار استفاده کنید.

پرش به محتوا